Veteriner.app Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FENO YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “Veteriner.app” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Veteriner.app kullanıcılarına ait kişisel verilerin ne şekilde işleneceği, saklanacağı ve aktarılacağına ilişkin kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Veteriner.app ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi Veteriner.app Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

Veteriner.app Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FENO YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “Veteriner.app” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Veteriner.app kullanıcılarına ait kişisel verilerin ne şekilde işleneceği, saklanacağı ve aktarılacağına ilişkin kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Veteriner.app ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi Veteriner.app Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

Veteriner.app Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Veteriner.app tarafından kullanıcılardan toplanan kişisel veriler üyelik aşamasında toplanan kimlik bilgileri ile hizmetlerin ifası için gerekli olan adres, iletişim, konum, ödemeye ilişkin bilgiler, işlem geçmişi ve kullanıcı talep ve şikâyetleridir. Kanun kapsamında “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak tanımlanan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Veteriner.app tarafından toplanmayacaktır ve işlenmeyecektir. Kullanıcının bu bilgileri Veteriner.app ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalarda (“Platform”) kendi inisiyatifiyle alenileştirilmesi durumunda söz konusu bilgilerin Platform’a erişimi olan tüm üçüncü kişiler tarafından işlenmesi ve aktarılmasından Veteriner.app sorumlu tutulamaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Veteriner.app kullanıcılara ait kişisel verileri kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formundan, ayrıca, e-mail, Platform üzerinden ve Veteriner.app'in erişimine imkân verilen sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda otomatik ve yarı otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler ayrıca veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Bu kapsamda kişisel veriler fiziksel kargo, posta veya sair yollarla da toplanabilir.

Veteriner.app tarafından işlenen kişisel verilerin kullanıcının açık rızasına istinaden toplanması, işlenmesi ve aktarımı esastır. Bununla birlikte, Kanun’da kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceği istisnai haller belirtilmiştir. Bu çerçevede Veteriner.app, yukarıda bahsi geçen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.


1. Veteriner.app tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle işlenen kişisel veriler:

a. Veteriner.app tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

b. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

c. Kullanıcı şikâyet ve taleplerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması.


2. Veteriner.app ile kullanıcı arasında kurulan aracılık hizmeti sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak işlenen kişisel veriler:

a. Kullanıcının talep ettiği hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına kullanıcı talebinin, adres ve iletişim bilgilerinin hizmet verenlerle paylaşılması.

b. Kullanıcının talep ettiği hizmetlerin ifasının takibi, değişikliği veya iptali.

c. Kullanıcının aldığı hizmetlerin bedelinin ödenmesi, tahsili ve hizmet verene aktarılması.


3. Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veteriner.app'in meşru menfaatleri için zorunlu olarak işlenen kişisel veriler:

a. Kullanıcılara yönelik yeni ürün ve hizmetlerin sunulması

b. Kullanıcıya sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması

c. Kullanıcılara özel hizmetler ve teklifler sunulması için ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

d. Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, indirimli kampanyalar sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması; satış süreçlerinin planlanması ve icrası.

e. Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

f. Kullanıcıların Platform deneyimini analiz etmek ve geliştirmek için planlama, geliştirme ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması.

g. Sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması.

h. Operasyonların devamlılığının sağlanması ve kalitesinin korunması için iç işleyiş ve prosedürlerin planlaması, denetimi ve icrası.

Bu hususlara ek olarak Veteriner.app, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen tüm kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veya ilgili verilerin kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olması halinde toplayabilir, işleyebilir ve aktarabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Veteriner.app tarafından toplanan kişisel veriler Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca Veteriner.app'in yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortakları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarla paylaşılabilecektir. Şu kadar ki, kullanıcının açık rızasının olmadığı hallerde kullanıcının kişisel verileri Kanun’da belirlenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde hukuki dayanak olarak gösterilen nedenlerle ancak yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kullanıcının açık rızası olmadığı hallerde kişisel verileri hiçbir hal ve şartta yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Kullanıcının Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kullanıcılar, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahiplerdir:

● Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kullanıcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veteriner.app ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Veteriner.app Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan erişebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu çerçevede yapılacak başvurularda asgari olarak şu bilgilere yer verilmelidir:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,

yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu.

Veteriner.app talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kullanıcının talebinin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret kullanıcıdan talep edilebilir. Veteriner.app'in işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.Veteriner.app tarafından kullanıcılardan toplanan kişisel veriler üyelik aşamasında toplanan kimlik bilgileri ile hizmetlerin ifası için gerekli olan adres, iletişim, konum, ödemeye ilişkin bilgiler, işlem geçmişi ve kullanıcı talep ve şikâyetleridir. Kanun kapsamında “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak tanımlanan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Veteriner.app tarafından toplanmayacaktır ve işlenmeyecektir. Kullanıcının bu bilgileri Veteriner.app’e ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalarda (“Platform”) kendi inisiyatifiyle alenileştirilmesi durumunda söz konusu bilgilerin Platform’a erişimi olan tüm üçüncü kişiler tarafından işlenmesi ve aktarılmasından Veteriner.app sorumlu tutulamaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Veteriner.app kullanıcılara ait kişisel verileri kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formundan, ayrıca, e-mail, Platform üzerinden ve Veteriner.app’in erişimine imkân verilen sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda otomatik ve yarı otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler ayrıca veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Bu kapsamda kişisel veriler fiziksel kargo, posta veya sair yollarla da toplanabilir.

Veteriner.app tarafından işlenen kişisel verilerin kullanıcının açık rızasına istinaden toplanması, işlenmesi ve aktarımı esastır. Bununla birlikte, Kanun’da kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceği istisnai haller belirtilmiştir. Bu çerçevede Veteriner.app, yukarıda bahsi geçen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.


1. Veteriner.app’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle işlenen kişisel veriler:

a. Veteriner.app’in tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

b. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

c. Kullanıcı şikâyet ve taleplerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması.


2. Veteriner.app ile kullanıcı arasında kurulan aracılık hizmeti sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak işlenen kişisel veriler:

a. Kullanıcının talep ettiği hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına kullanıcı talebinin, adres ve iletişim bilgilerinin hizmet verenlerle paylaşılması.

b. Kullanıcının talep ettiği hizmetlerin ifasının takibi, değişikliği veya iptali.

c. Kullanıcının aldığı hizmetlerin bedelinin ödenmesi, tahsili ve hizmet verene aktarılması.


3. Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veteriner.app’in meşru menfaatleri için zorunlu olarak işlenen kişisel veriler:

a. Kullanıcılara yönelik yeni ürün ve hizmetlerin sunulması

b. Kullanıcıya sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması

c. Kullanıcılara özel hizmetler ve teklifler sunulması için ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

d. Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, indirimli kampanyalar sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması; satış süreçlerinin planlanması ve icrası.

e. Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

f. Kullanıcıların Platform deneyimini analiz etmek ve geliştirmek için planlama, geliştirme ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması.

g. Sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması.

h. Operasyonların devamlılığının sağlanması ve kalitesinin korunması için iç işleyiş ve prosedürlerin planlaması, denetimi ve icrası.

Bu hususlara ek olarak Veteriner.app, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen tüm kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veya ilgili verilerin kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olması halinde toplayabilir, işleyebilir ve aktarabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Veteriner.app tarafından toplanan kişisel veriler Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca Veteriner.app’in yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortakları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarla paylaşılabilecektir. Şu kadar ki, kullanıcının açık rızasının olmadığı hallerde kullanıcının kişisel verileri Kanun’da belirlenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde hukuki dayanak olarak gösterilen nedenlerle ancak yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kullanıcının açık rızası olmadığı hallerde kişisel verileri hiçbir hal ve şartta yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Kullanıcının Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kullanıcılar, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahiplerdir:

● Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kullanıcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veteriner.app ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Veteriner.app Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan erişebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu çerçevede yapılacak başvurularda asgari olarak şu bilgilere yer verilmelidir:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,

yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu.

Veteriner.app talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kullanıcının talebinin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret kullanıcıdan talep edilebilir. Veteriner.app’nin işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.